कागजातहरू बचत गर्दा

This icon is for tips on how to use the program more effectively.

कागजात यसको बाटो र नाममा हालको स्थानिय डेटा माध्यम वा नेटवर्क ड्राईभ वा इन्टरनेटमा उस्तै नामको कुनै फाइल अधिलेखन बचत भयो।

जब तपाईँले पहिलो पटक एउटा नयाँ फाइल बचत गर्नुहुन्छ, को रूपमा बचत गर्नुहोस संवाद खुल्दछ जस्मा तपाईँले एउटा नाम, फोल्डर र ड्राईभ वा फाइलका लागि भोलुम प्रविष्टि गर्न सक्नुहुन्छ। यो फाइल खोल्न लाई फाइल - को रूपमा बचत गर्नुहोस रोज्नुहोस।

द्रष्टव्य प्रतिमा

You can set the automatic creation of a backup copy under - Load/Save - General.


Automatic extension to the file name

When saving a file, LibreOffice always appends an extension to the file name, except when the file name already has an extension that matches the file type. See the list of ODF extensions.

Some examples for the automatic extensions are listed in the following table:

You enter this file name

You select this file type

File is saved with this name

my file

खुला कागजात पाठ

my file.odt

my file.odt

खुला कागजात पाठ

my file.odt

my file.txt

खुला कागजात पाठ

my file.txt.odt

my file.txt

Text (.txt)

my file.txt