घुसाउनुहोस्

डाटाबेस सञ्झ्यालको घुसाउनुहोस् मेनु ।

फारम

फारम मोडमा एउटा नयाँ पाठ कागजात खोल्दछ ।

प्रतिवेदन

Starts the Report Builder window for the selected table, view, or query.

क्वेरी(डिजाइन दृश्य)

डिजाइन मोडमा एउटा नयाँ क्वेरी खोल्दछ ।

क्वेरी (SQL दृश्य)

SQL मोडमा एउटा नयाँ क्वेरी खोल्दछ ।

तालिका डिजाइन

तालिका डिजाइन दृश्य खोल्दछ ।

दृश्य डिजाइन

डिजाइन मोडमा एउटा नयाँ दृश्य खोल्दछ ।

दृश्य (साधारण)

SQL मोडमा एउटा नयाँ दृश्य खोल्दछ ।

फोल्डर

डाटाबेसमा एउटा संवाद खोल्दछ जहाँ तपाईँले एउटा नयाँ फोल्डर बचत गर्न सक्नुहुन्छ ।