प्रतिवेदन विजार्ड

Activates the wizard for creating reports.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Click Use Wizard to Create Report in a database file window.


डाटाबेस प्रतिवेदनहरू प्रयोग र सम्पादन

Select the report properties.

प्रतिवेदन विजार्ड - फाँट चयन

Specifies the table or query for which you are creating the report, and which fields you wish to include in the report.

प्रतिवेदन विजार्ड - लेबुल गर्ने फाँटहरू

Specifies how you want to label the fields.

प्रतिवेदन विजार्ड - समूह बनाउदै

You can group records in a report based on the values in one or more fields. Select the fields by which the resulting report will be grouped. You can group up to four fields in a report. When you group more than one field, LibreOffice nests the groups according to their group level.

प्रतिवेदन विजार्ड - विकल्प क्रमबद्ध गर्नुहोस्

Select the fields by which to sort the report. Fields can be sorted by up to four levels, each either ascending or descending. Grouped fields can only be sorted within each group.

प्रतिवेदन विजार्ड - सजावट रोज्नुहोस्

Choose the layout from different templates and styles, and choose landscape or portrait page orientation.

प्रतिवेदन विजार्ड - प्रतिवेदन सिर्जना गर्नुहोस्

You can create the report as a static or dynamic report. When you open a dynamic report, it will display with the current data contents. When you open a static report, it will always display the same data from the time when the static report was created.

रद्द गर्नुहोस्

क्लिकि गर्दै रद्द गर्नुहोस् कुनै परिवर्तनहरू वचत नगरिकन संवाद बन्द गर्दछ ।

पछाडि

पहिलो चरणमा बनाईएको चयनहरू संवादमा हेर्नुहोस।अहिलेको सेटिङ अपरिवर्तित रहन्छ। यो बटन मात्र पृष्ठबाट पृष्ठमा सक्रिय पार्न सकिन्छ।

पछिल्लो

क्लिक गर्नुहोस अर्को बटन,र विजार्डले चालु संवाद सेटिङ प्रयोग गर्दछ र अर्को चरणमा प्रक्रिया गर्दछ। यदि तपाईँं अन्तिम चरणमा हुनुहुन्छ भने,यो बटन Create बन्दछ।