भिन्न मान

लेSQL क्वेरीको सिर्जना गरिएको चयन कथन हालको कागजातमा DISTINCT परामितिद्वारा विस्तार गर्दछ। निर्णय यो हो कि बहु समय रहेकाहरू एक पटक मात्र सूचीकृत हुन्छन।

प्रतिमा

फरक मानहरू