उपनाम

क्वेरी डिजाइन को तल्लो भागमा "Alias" पङ्क्ति देखाउँदछ।

प्रतिमा

उपनाम