तालिका नाम

क्वेरी डिजाइनको तल्लो भागमा "Table" पङ्क्ति प्रदर्शन गर्दछ।

प्रतिमा

तालिका नाम