डिजाइन दृश्य सुरु/बन्द गर्नुहोस

Displays the design view or the SQL view of the query.

आइकन

स्विच डिजाइन दृश्य खुला / बन्द