डेटा देखी फाँटहरू सम्म

अवस्थित डाटाबेस फाँटहरूको सामग्रीहरू चिन्हित रेकर्डहरूद्वारा अद्यावधिक गर्दछ। यदि हालको कागजात एउटा पाठ कागजात भएमा मात्र डेटा देखी फाँटहरू सम्म प्रतिमा उपलब्ध हुन्छ।

प्रतिमा

फाँटहरूमा डेटा