रेकर्ड बचत गर्नुहोस

Saves the current database table record. The Save Record icon is found on the Table Data bar

प्रतिमा

बचत गर्नुहोस्

रेकर्डको सामग्रीहरूमा गरिएको परिवर्तनहरू तपाईँंले अर्को रेकर्ड चयन गर्ना साथै स्वचालित तवरले बचत हुन्छ। परिवर्तनहरू अर्को रेकर्डलाई चयन नगरिकन बचत गर्नका लागि रेकर्ड बचत गर्नुहोस प्रतिमा क्लिक गर्नुहोस।