तल सार्नुहोस

Positions the selected paragraph after the one below it.

यदि तपाईँं सँग क्रमाङ्कित अनुच्छेदहरू भएमा र तल सार्नुहोस प्रतिमा क्लिक गरेमा, नम्बरहरू हालको क्रममा समायोजन हुनेछन।

This function can be called by pressing +Down Arrow.

प्रतिमा

तल सार्नुहोस्