माथि सार्नुहोस

Positions the selected paragraph before the one above it.

यदि तपाईँं सँग क्रमागत अनुच्छेदहरू छ र माथि सार्नुहोस प्रतिमा क्लिक गर्नुभयो भने,नम्बर हालको क्रममा समायोजन हुनेछ।

This function can be called by pressing +Up Arrow.

प्रतिमा

माथि सार्नुहोस्