घुमाउनुहोस्

चयन गरिएका वस्तुलाई घुमाउँदछ।

वस्तुको कुना ह्याडललाई तपाईँंले घुमाउन चाहेको दिशामा तान्नुहोस।

प्रतिमा

घुमाउनुहोस्