किनाराहरू

तपाईँंलेकिनाराहरू खोल्नका लागि किनाराहरू उपकरणपट्टी प्रतिमा क्लिक गर्नुहोस् , जहाँ तपाईँंले पाना क्षेत्रको वा एउटा वस्तुको किनारा परिमार्जन गर्न सक्नुहुन्छ।

प्रतिमा

किनाराहरू

बढी जानकारीहरू मद्दतको किनाराहरूमा फेला पार्न सकिन्छ । तपाईँले कसरिto पाठ तालिका लाई किनारा प्रतिमा सँग ढाँचाबद्ध गर्ने जानकारी फेला पार्न सक्नुहुन्छ ।