पाठ माथिबाट तल चल्दै

Specifies the vertical direction of the text.

प्रतिमा

पाठ दिशा माथिबाट तल