पाठ दायाँबाट बायाँ चल्दै छ

Specifies the horizontal direction of the text.

प्रतिमा

पाठ दिशा बायाँ देखी दायाँ