बाहिर रेखा

Displays the different styles that you can apply to a hierarchical list. LibreOffice supports up to nine outline levels in a list hierarchy.

यो आदेश पहुँच गर्न...

ढाँचा - गोलिचिन्हहरू र क्रमाङ्कन - घेरा ट्याब रोज्नुहोस


चयन

तपाईँले प्रयोग गर्न चाहेको बाहिर रेखा क्लिक गर्नुहोस् ।