गोली चिन्हहरू

Displays the different bullet styles that you can apply.

द्रष्टव्य प्रतिमा

Bullets and Numbering of paragraphs is supported only in Writer, Impress and Draw.


यो आदेश पहुँच गर्न...

ढाँचा - गोलिचिन्हहरू र क्रमाङ्कन - गोलिचिन्हहरू ट्याब रोज्नुहोस


चयन

तपाईँले प्रयोग गर्न चाहेको गोली चिन्ह क्लिक गर्नुहोस् ।