स्वत: ढाँचा

तपाईँले टाइपको रूपमा स्वचालित तवरले पाठ बदल्दाका लागि विकल्प सेट गर्छ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options.


तपाईँले एउटा शब्द प्रविष्टि गरे पछि जब तपाईँले स्पेश बार थिच्नुहन्छ स्वत: सुधार सेटिङहरू लागू गरिएका हुन्छन् ।

To turn on or to turn off the AutoCorrect feature, in LibreOffice Calc choose Tools - AutoInput, and in LibreOffice Writer choose Tools - AutoCorrect - While Typing. To apply the AutoCorrect settings to an entire text document, choose Tools - AutoCorrect - Apply.

बदल्नुहोस्

तपाईँको कागजातमा पद्यांसहरू वा शब्द प्रतिस्थापन गर्दा वा स्वचालित तवरले सुधार गर्दका लागि प्रतिस्थापन तालिका सम्पादन गर्छ ।

अपवादहरू

तपाईँले स्वचालित तवरले LibreOffice सुधार गर्न नचाहेको अक्षर संयोजनहरू वा पद्यासहरू निर्दिष्ट गर्नुहोस् ।

विकल्प

तपाईँले टाइपको रूपमा स्वचालित तवरले त्रुटिहरू सुधार गर्दाका लागि विकल्प चयन गर्नुहोस् र त्यसपछि ठीक छक्लिक गर्नुहोस् ।

ग्राहक उद्धरण

Specify the AutoCorrect options for quotation marks and for options that are specific to the language of the text.

Dialog Buttons

रिसेट गर्नुहोस्

Resets modified values back to the tab page previous values.

रद्द गर्नुहोस्

Closes dialog and discards all changes.

OK

Saves all changes and closes dialog.