फ्रेम सम्म

चयन गरिएको वस्तुलाई वरिपरिको फ्रेममा एङ्कर गर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

ढाँचा - एङ्कर - फ्रेममा