पछिल्तिर पठाउनुहोस्

Moves the selected object down one level, so that it is closer to the bottom of the stacking order.

यो आदेश पहुँच गर्न...

रोज्नुहोस ढाँचआ - मिलान गर्नुहोस - पछिल्तिर पठाउँनुहोस (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

रोज्नुहोस परिमार्जन गर्नुहोस - मिलान गर्नुहोस - पछिल्तिर पठाउँनुहोस (LibreOffice Draw)

+minus sign (LibreOffice छवि, LibreOffice Draw)

प्रसङ्ग मेनु खोल्नुहोस - रोज्नुहोस मिलान गर्नुहोस - पछिल्तिर पठाउँनुहोस (LibreOffice Impress)

प्रतिमा

पछिल्तिर पठाउँनुहोस