अघिल्तिर ल्याउनुहोस्

Moves the selected object up one level, so that it is closer to top of the stacking order.

यो आदेश पहुँच गर्न...

ढाँचा - मिलान गर्नुहोस - अघिल्तिर ल्याउनुहोस (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)रोज्नुहोस

परिमार्जन गर्नुहोस - मिलान गर्नुहोस - अघिल्तिर ल्याउनुहोस (LibreOffice Draw)रोज्नुहोस

+plus sign (LibreOffice छवि, LibreOffice Draw)

प्रसङ्ग मेनु खोल्नुहोस - रोज्नुहोस मिलान गर्नुहोस - अघिल्तिर ल्याउनुहोस (LibreOffice Impress)

प्रतिमा

अघिल्तिर ल्याउनुहोस