परिक्रमा

चयन गरिएको वस्तु घुमाउँदछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Format - Position and Size - Rotation tab

प्रतिमा

परिक्रमा


पिभोट बिन्दु

चयन गरिएको वस्तु तपाईँले निर्दिष्ट गर्ने एउटा पिभोट बिन्दुको वरिपरि घुमाइन्छ । पूर्वनिर्धारित पिभोट बिन्दु वस्तुको केन्द्रमा छ

द्रष्टव्य प्रतिमा

यदि तपाईँले वस्तु सीमाहरू भन्दा अति पर एउटा पिभोट बिन्दु सेट गर्नुहुन्छ भने, वस्तु पृष्ठबाट घुमाउन बन्द गर्न सकिन्छ ।


X स्थिति

पृष्ठको बायाँ किनाराबाट पिभोट बिन्दु सम्म तेर्सो दूरी प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

Y स्थिति

पृष्ठको माथिल्लो किनारा देखि पिभोट बिन्दु सम्म ठाडो दूरी प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

पूर्वनिर्धारितहरू

तपाईँले पिभोट बिन्दु राख्न चाहेको स्थानमा क्लिक गर्नुहोस् ।

परिक्रमण कोण

तपाईँले चयन गरिएको वस्तु घुमाउन चाहेको डिग्रीको सङ्ख्या निर्दिष्ट गर्नुहोस् वा परिक्रमा ग्रिडमा क्लिक गर्नुहोस् ।

कोण

तपाईँले चयन गरिएको वस्तु घुमाउन चाहेको डिग्रीको सङ्ख्या निर्दिष्ट गर्नुहोस् ।

पूर्वनिर्धारितहरू

४५ डिग्रीको बहुविधहरूमा परिक्रमा कोण निर्दिष्ट गर्न क्लिक गर्नुहोस् ।