१.५ रेखाहरू

Sets the line spacing of the current paragraph to one and half lines.

यो आदेश पहुँच गर्न...

प्रसङ्ग मेनु खोल्नुहोस - रेखा खाली स्थान - १.५ रेखाहरू रोज्नुहोस


प्रतिमा

रेखा खाली स्थान: १.५