अनुच्छेद

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment. To modify the font of the current paragraph, select the entire paragraph, choose Format - Character, and then click on the Font tab.

यो आदेश पहुँच गर्न...

ढाँचा- अनुच्छेद रोज्नुहोस

पाठ ढाँचा पट्टीमा (वस्तुमा कर्सरले),क्लिक गर्नुहोस

Icon

अनुच्छेद


इन्डेन्टहरू र खालीठाउँ

अनुच्छेदका लागि इन्डेन्ट र खाली स्थान विकल्प सेट गर्दछ ।

पङ्क्तिबद्धता

अनुच्छेदको पङ्क्तिबद्धता पृष्ठको सीमान्तहरूको सापेक्षमा सेट गर्दछ ।

ट्याबहरू

एउटा अनुच्छेदमा एउटा ट्याब स्टपको स्थिति सेट गर्नुहोस्।

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.