सङ्ख्याहरू / ढाँचा

चयन गरिएको कक्ष(हरू) का लागि ढाँचा विकल्प निर्दिष्ट गर्नुहोस्।

यो आदेश पहुँच गर्न...

एउटा खुल्ला डाटाबेस तालिकामा एउटा स्तम्भ हेडरका लागि प्रसङ्ग मेनु खोल्नुहोस - स्तम्भ ढाँचा - ढाँचाट्याब रोज्नुहोस

ढाँचा - कक्ष - Y कक्ष - सङ्ख्याहरू ट्याब (चित्रपट कागजास्तररू) रोज्नुहोस

जस्तो पनि सङ्ख्या ढाँचा पाठ कागजास्तररूमा फाँटहरू र तालिकाहरूका लागि संवाद: रोज्नुहोस Format - Number Format, वा घुसाउनुहोस - फाँटहरू - अन्य - चलहरू ट्याब र चयन गर्नुहोस "Additional formats" in the ढाँचा सूची रोज्नुहोस.


कोटि

Select a category from the list, and then select a formatting style in the Format box.

ढाँचा

Select how you want the contents of the selected cell(s) to be displayed. The code for the selected option is displayed in the Format Code box.

मुद्रा कोटि सूची बाकसहरू

Select a currency, and then scroll to the top of the Format list to view the formatting options for the currency.

द्रष्टव्य प्रतिमा

मुद्राहरूका लागि ढाँचा सङ्केतले रूप [$xxx-nnn] प्रयोग गर्दछ, जहाँ xxx मुद्रा प्रतीक, र nnn देश सङ्केत हो । विशेष बैंकिङ प्रतीकहरू, जस्तो किEUR (यूरोका लागि) लाई, देश सङ्केत आवश्क पर्दैन. मुद्रा ढाँचा तपाईँले भाषा बाकसमा चयन गर्ने भाषामा निर्भर हुँदैन ।


भाषा

Specifies the language setting for the selected . With the language set to Automatic, LibreOffice automatically applies the number formats associated with the system default language. Select any language to fix the settings for the selected .

भाषा सेटिंले आश्वस्त गर्दछ कि एउटा भिन्न पूर्वनिर्धारित भाषा सेटिङ प्रयोग गर्ने एउटा सञ्चालन प्रणालीमा कागजात खोलिँदा पनि मिति र मुद्रा ढाँचाहरू संरक्षित गरिएको हुन्छ ।

स्रोत ढाँचा

Uses the same number format as the cells containing the data for the chart.

विकल्प

चयन गरिएको ढाँचाका लागि विकल्प निर्दिष्ट गर्नुहोस्।

दशमलव स्थानहरू

Enter the number of decimal places that you want to display.

Denominator places

With fraction format, enter the number of places for the denominator that you want to display.

जेरोहरू लिड गर्दा

Enter the maximum number of zeroes to display in front of the decimal point.

नकारात्मक सङ्ख्याहरू रातोमा छन्

Changes the font color of negative numbers to red.

हजारौ विभाजक प्रयोग गर्नुहोस्

Inserts a separator between thousands. The type of separator that is used depends on your language settings.

Engineering notation

With scientific format, Engineering notation ensures that exponent is a multiple of 3.

ढाँचा सङ्केत

Displays the number format code for the selected format. You can also enter a custom format. The following options are only available for user-defined number formats.

थप्नुहोस्

Adds the number format code that you entered to the user-defined category.

मेट्नुहोस्

Deletes the selected number format. The changes are effective after you restart LibreOffice.

टिप्पणी सम्पादन गर्नुहोस्

Adds a comment to the selected number format.

नाम हरफ

Enter a comment for the selected number format, and then click outside this box.

पूर्वावलोकन फाँट

हालको चयनको पूर्वावलोकन प्रदर्शन गर्छ.