क्यारेक्टर

चयन गरिएको क्यारेक्टरहरूका लागि फन्ट र फन्ट ढाँचा परिवर्तन गर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

ढाँचा - क्यारेक्टर रोज्नुहोस

पाठ ढाँचापट्टीमा (वस्तुमा कर्सर ले),क्लिक गर्नुहोस

Icon

क्यारेक्टर


फन्ट

तपाईँले लागू गर्न चाहेको ढाँचा र फन्ट निर्दिष्ट गर्नुहोस्।

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.