उत्प्लावन ढाँचा घुसाउनुहोस्

हालको कागजातमा एउटा उत्प्लावन गरिरहेको फ्रेम घुसाउँछ। अर्को फाइलको सामग्रीहरू प्रदर्शन गर्न एचटीएमएल कागजातहरूमा उत्प्लावन गरिरहेको फ्रेम प्रयोग गरिन्छ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

घुसाउनुहोस - उत्प्लावन फ्रेम रोज्नुहोस

घुसाउनुहोस् उपकरणपट्टी खोल्नुहोस्, क्लिक गर्नुहोस्

प्रतिमा

उत्प्लावन फ्रेम


द्रष्टव्य प्रतिमा

If you want to create HTML pages that use floating frames, choose - Load/Save - HTML compatibility, and then select the "MS Internet Explorer" option. The floating frame is bounded by <IFRAME> and </IFRAME> tags.