सूत्र

Inserts a formula into the current document.

यो आदेश पहुँच गर्न...

घुसाउनुहोस - वस्तु - सूत्र रोज्नुहोस

घुसाउनुहोस् उपकरणपट्टी खोल्नुहोस्, र क्लिक गर्नुहोस्

प्रतिमा

सूत्र