अब्जेक्ट

Inserts an embedded object into your document, including formulas, 3D models, charts and OLE objects.

यो आदेश पहुँच गर्न...

रोज्नुहोस घुसाउनुहोस - वस्तु


सूत्र

Inserts a formula into the current document.

OLE वस्तु

घुसाउछ OLE। OLE वस्तु लिङ्कको रुपमा वा सम्मिलित वस्तुको रुपमा घुसाएको छ ।