Manage changes

Accept or reject recorded changes.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Edit - Track Changes - Manage


सूची

अलग परिवर्तनहरू स्वीकार वा अस्वीकार गर्नुहोस्।

फिल्टर गर्नुहोस्

List ट्याबमा परिवर्तनहरूको सूची फिल्टर गर्नका लागि मापदण्ड सेट गर्नुहोस् ।