द्रष्टव्य घुसाउदै

Enter a comment for the recorded change.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Edit - Track Changes - Comment

Choose Edit - Track Changes - Manage - List tab. Click an entry in the list and open the context menu. Choose Edit Comment


द्रष्टव्य प्रतिमा

तपाईँले टिप्पणी संलग्न गर्न सक्नुहुन्छ जब , वा मा परिवर्तनहरू स्विकार गर्नुहोस् वा अस्विकृत गर्नुहोस् संवाद ।