सबै चयन गर्नुहोस्

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

यो आदेश पहुँच गर्न...

सम्पादन गर्नुहोस - सबै चयन गर्नुहोस रोज्नुहोस

+A

प्रतिमा

सबै चयन गर्नुहोस