विशेष टाँस्नुहोस्

तपाईँले निर्दिष्ट गर्न सक्ने ढाँचामा अहिलेको फाइलमा क्लिपबोर्डका सामग्री घुसाउदछ ।

स्रोत

Displays the source of the clipboard contents.

चयन

Select a format for the clipboard contents that you want to paste.