पठाउनुहोस्

हालको कागजातको प्रतिलिपि फरक अनुप्रयोगहरूमा पठाउँछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

मेनु फाइल - पठाउनुहोस


इमेलको रुपमा कागजात

Opens a new window in your default e-mail program with the current document as an attachment. The current file format is used.

PDF को रूपमा ईमेल

Shows the Export as PDF dialog, exports the current document to Portable Document Format (PDF), and then opens an e-mail sending window with the PDF as an attachment.