मुद्रण

तपाईँले निर्दिष्ट गर्नु भएका हालको कागजात, चयन, वा पृष्ठहरू मुद्रण गर्दछ । तपाईँले हालको कागजातका लागि मुद्रण विकल्प पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ । छाप्ने विकल्पले मुद्रक र संचालन प्रणाली अनुसार रूपान्तरण गर्न सक्दछ जुन तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्छ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

रोज्नुहोस फाइल - मुद्रण

+P

मानक पट्टीमा, क्लिक गर्नुहोस

प्रतिमा

फाइल सिधै मुद्रण गर्नुहोस


The Print dialog consists of three main parts: A preview with navigation buttons, several tab pages with control elements specific to the current document type, and the Print, Cancel, and Help buttons.

If you just want to know how to print your document, click any of the following links.

Printing text documents:

ब्राउजर मुद्रण

मुद्रण अघि पृष्ठ पूर्ववलोकन

एउटा पानामा बहु पृष्ठहरू मुद्रण

मुद्रण उल्टो क्रममा

मुद्रण पाना ट्रेहरू चयन

Printing spreadsheets:

पानामा मुद्रण दायराहरू परिभाषित गर्दा

पाना विवरण मुद्रण गर्दा

प्रतिलिपिका लागि पृष्ठहरूको सङ्ख्या परिभाषित गर्दा

ल्यान्डस्केप ढाँचामा पानाहरू मुद्रण गर्दा

प्रत्येक पृष्ठमा पङ्क्तिहरू वा स्तम्भहरू मुद्रण गर्दा

Printing presentations:

प्रस्तुतिहरू मुद्रण

पृष्ठ साइज मिलाउनका लागि स्लाईड मुद्रण

General printing:

घटाईएको डेटा सँग तिव्र गतिमा मुद्रण

श्याम श्वेतमा छाप्दा

एउटा पृष्ठमा अधिकतम मुद्रणयोग्य क्षेत्र चयन गर्दा

द्रष्टव्य प्रतिमा

The settings that you define in the Print dialog are valid only for the current print job that you start by clicking the Print button. If you want to change some options permanently, open Tools - Options - LibreOffice (application name) - Print.


द्रष्टव्य प्रतिमा

Press Shift+F1 or choose Help - What's This? and point to any control element in the Print dialog to see an extended help text.


पूर्वावलोकन

The preview shows how each sheet of paper will look. You can browse through all sheets of paper with the buttons below the preview.

सामान्य

On the General tab page, you find the most important control elements for printing. You can define which contents of your document are to be printed. You can select the printer and open the printer settings dialog.

LibreOffice Writer / Calc / Impress / Draw / Math

The tab page with the same name as the current application can be used to define the contents, color, size, and pages to be printed. You define settings that are specific to the current document type.

Page Layout

The Page Layout tab page can be used to save some sheets of paper by printing several pages onto each sheet of paper. You define the arrangement and size of output pages on the physical paper.

Change the arrangement of pages to be printed on every sheet of paper. The preview shows how every final sheet of paper will look.

For some document types, you can choose to print a brochure.

ब्राउजर मुद्रण

विकल्प

On the Options tab page you can set some additional options for the current print job. Here you can specify to print to a file instead of printing on a printer.