तथ्याङ्क

Displays statistics for the current file.

यो आदेश पहुँच गर्न...

रोज्नुहोस फाइल - गुणहरू - तथ्याङ्क ट्याब


पृष्ठहरू

फाइलमा पृष्ठहरूको सङ्ख्या ।

This statistic does not include tables that were inserted as OLE objects.