निर्यात

हालको कागजातलाई फरक नाम र ढाँचाले तपाईँले निर्दिष्ट गर्नुभएको ठाउँमा बचत गर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

रोज्नुहोस फाईळ - निर्यात


The following sections describe the LibreOffice Export dialog box. To activate the LibreOffice Open and Save dialog boxes, choose - LibreOffice - General, and then select the Use LibreOffice dialogs in the Open/Save dialogs area.

एक तह माथि

Move up one folder in the folder hierarchy. Long-click to see the higher level folders.

प्रतिमा

एक तह माथि

नयाँ डाइरेक्टरी सिर्जना गर्नुहोस्

Creates a new folder.

प्रतिमा

Create New Folder

Places area

Displays "favourite" places, i.e. shortcuts to local or remote locations.

प्रदर्शन क्षेत्र

Displays the files and folders in the folder that you are in.

फाइल नाम

Enter a file name or a path for the file. You can also enter a URL

फाइल प्रकार

Select the file format for the document that you are saving. In the display area, only the documents with this file type are displayed. File types are described in Information on Import and Export Filters.

निर्यात

Saves the file.