बचत गर्नुहोस्

हालको कागजात बचत गर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

रोज्नुहोस फाइल - बचत

+S

मानक मा वा तालिका डेटा पट्टी, क्लिकन गर्नुहोस

प्रतिमा

बचत गर्नुहोस्


द्रष्टव्य प्रतिमा

जव तपाईँले एउटा स्वत:पाठ प्रविष्ट सम्पादन गर्नुहुन्छ, यो आदेश स्वत:पाठ बचत गर्नुहोस्मा परिवर्तन गर्छ ।