लेबुलहरू

लेबुलहरू सिर्जना गर्नका लागि स्विकार गर्दछ । लेबुलहरू पाठ कागजातमा सिर्जना गरिएको छ । तपाईँले पूर्व-परिभाषित वा अनुकूल कागज ढाँचा प्रयोग गरेर लेबुलहरू मुद्रण गर्न सक्नुहुन्छ ।

तपाईँले एउटा लेबुल वा पुरै लेबुलहरूको पाना पनि मुद्रण गर्न सक्नुहुन्छ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose फाइल - नयाँ - लेबुलहरू


लेबुलहरू

लेबुल पाठ निर्दिष्ट गर्नुहोस्र लेबुलका लागि कागज साइज रोज्नुहोस्् ।

ढाँचा

कागज ढाँचा विकल्प सेट गर्नुहोस् ।

विकल्प

तपाईँको लेबुलहरू वा व्यवसायिकमा कार्ड थप विकल्प सेट गर्दछ,पाठ समक्रमणता र मुद्रक सेटिङहरू समेत ।

नयाँ कागजात

सम्पादनका लागि "Label1" शीर्षक भएको नयाँ कागजात सिर्जना गर्दछ ।

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.