पूर्वनिर्धारित: सङ्ख्या ढाँचा

चयन गरिएका कक्षहरूमा पूर्वनिर्धारित सङ्ख्या ढाँचा लागू गर्दछ ।

प्रतिमा

मानक: सङ्ख्या ढाँचा