बाहिरी डेटामा लिङ्क गर्दछ

Inserts data from an HTML, Calc, CSV or Excel file into the current sheet as a link. The data must be located within a named range.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Sheet - Link to External data.


बाहिरी डेटा स्रोतको URL

Enter the URL or the file name that contains the data that you want to insert, and then press Enter. Only then the URL will be requested from the network or file system.

द्रष्टव्य प्रतिमा

A dialog for CSV data import appears when linking to external CSV file.


उपलब्ध तालिकाहरू/दायराहरू

तालिका वा डेटा दायरा चयन गर्नु होस् जसलाई तपाईँं घुसाउन चाहनुहुन्छ ।

प्रत्येक अद्यावधिक

हालको कागजात भित्र बाहिरी डेटा पुन: लोड गर्नुभन्दा अगाडि पर्खिनु पर्ने सेकेन्डको सङ्ख्या प्रविष्टि गर्दछ ।