CreateObject Function

UNOवस्तु सिर्जना गर्नुहोस्

यो तरीकाले प्रकारको परामिरतिको रूपमा पास गरेका दृष्टान्तहरू सिर्जना गर्दछ ।

वाक्य संरचना:

oObj = CreateObject( type )

उदाहरण:

Type address

    Name1 As String

    City As String

End Type

 

Sub main

    myaddress = CreateObject("address")

    MsgBox IsObject(myaddress)

End Sub