CreateUnoService Function

ProcessServiceManagerसँग एउटा Uno सेवा सुरु गर्दछ

वाक्य संरचना:

oService = CreateUnoService( Uno सेवा नाम)

For a list of available services, go to: https://api.libreoffice.org/docs/idl/ref/namespacecom_1_1sun_1_1star.html

उदाहरणहरू:

oIntrospection = CreateUnoService( "com.sun.star.beans.Introspection" )

दिएको सङ्केतले खुला संवादको फाइल खोल्नलाई सेवाको प्रयोग गर्दछ:

Sub Main

  fName =फाइल खुला संवाद ("कृपया एउटा फाइल चयन गर्नुहोस्")

  "छानिएको फाइल: "+fName मुद्रण गर्नुहोस्

End Sub

 

Function FileOpenDialog(title As String) As String

  filepicker = createUnoService("com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker")

  filepicker.Title = title

  filepicker.execute()

  files = filepicker.getFiles()

  FileOpenDialog=files(0)

End Function