TwipsPerPixelX Function

टिपहरूको नम्बर फर्काउँछ जसले पक्जेलको चौडाइ प्रतिनीधित्व गर्दछ ।

वाक्य संरचना:

n = TwipsPerPixelX

मान फर्काउनुहोस्:

इन्टिजर

उदाहरण:

Sub ExamplePixelTwips

    MsgBox "" & TwipsPerPixelX() & " Twips * " & TwipsPerPixelY() & " Twips",0,"Pixel size"

End Sub