Environ Function

स्ट्रिङको रूपमा परिबेश चलको मान फर्काउँछ । परिबेश चल तपाईँसँग भएको सञ्चालन प्रणालीको प्रकारमा निर्भर गर्दछ ।

वाक्य संरचना:

Environ (स्ट्रिङको रूपमा परिबेश)

मान फर्काउनुहोस्:

स्ट्रिङ

परामितिहरू:

परिबेश: परिबेश चलका लागि तपाईँ मान फर्काउन चाहनुहुन्छ ।

त्रुटि सङ्केतहरू

5 अवैध कार्य-विधि कल

उदाहरण:

Sub ExampleEnviron

Dim sTemp As String

    sTemp=Environ ("TEMP")

    If sTemp = "" Then sTemp=Environ("TMP")

    MsgBox "'" & sTemp & "'" ,६४,"अल्पकालिन फाइलहरूको डाइरेक्टरी:"

End Sub