Join Function

सब स्ट्रिङहरूको नम्बरबाट स्ट्रिङ एरेमा स्ट्रिङ फर्काउँछ ।

वाक्य संरचना:

जडान (स्ट्रिङ एरेको रूपमा, डेलिमिटर)

मान फर्काउनुहोस्:

स्ट्रिङ

परामितिहरू:

पाठ: स्ट्रिङ एरे

डलिमिटर (ऐच्छिक): स्ट्रिङ क्यारेक्टर जसलाई परिणाम स्ट्रिङमा स्ट्रिङहरू बिभाजन गर्नलाई प्रयोग हुन्छ । खालीस्थान क्यारेक्टरको पूर्वनिर्धारित डेलिमिटर हो । यदि डेलिमिटर जेरो""लम्बाइको स्ट्रिङ भएको खण्डमा उपस्ट्रिङहरू बिना बिभागक जडान हुन्छन ।

उदाहरण:

Dim a(3)

Sub main()

  a(0) = "ABCDE"

  a(1) = 42

  a(2) = "MN"

  a(3) = "X Y Z"

  JStr = Join1()

  Call Show(JStr, Split1(JStr))

  JStr = Join2()

  Call Show(JStr, Split1(JStr))

  JStr = Join3()

  Call Show(JStr, Split1(JStr))

End Sub

 

Function Join1()

  Join1 = Join(a(), "abc")

End Function

 

Function Join2()

  Join2 = Join(a(), ",")

End Function

 

Function Join3()

  Join3 = Join(a())

End Function

 

Function Split1(aStr)

  Split1 = Split(aStr, "D")

End Function

 

Sub Show(JoinStr, TheArray)

  l = LBound(TheArray)

  u = UBound(TheArray)

  total$ = "=============================" + Chr$(13) + JoinStr + Chr$(13) + Chr$(13)

  For i = l To u

    total$ = total$ + TheArray(i) + Str(Len(TheArray(i))) + Chr$(13)

  Next i

  MsgBox total$

End Sub