Split Function

स्ट्रिङ अभिव्यक्तिबाट एरेको सब स्ट्रिङहरू फर्काउँछ ।

वाक्य संरचना:

बिभाजन (स्ट्रिङको रूपमा पाठ, डेलिमिटर, नम्बर)

मान फर्काउनुहोस्:

स्ट्रिङ

परामितिहरू:

पाठ: कुनै पनि स्ट्रिङ अभिव्यक्ति ।

डेलिमिटर (वैकल्पिक): एक वा धेरै क्यारेक्टरहरू लम्बाइ भएको स्ट्रिङ जुन पाठ विभाजन गर्न प्रयोग गरिन्छ । खाली स्थान क्यारेक्टर पूर्वनिर्धारित हो ।

नम्बर (वैकल्पिक): उपस्ट्रिङहरूको सङ्ख्या जसलाई तपाईँ फर्काउन चाहनुहुन्छ ।

उदाहरण:

Dim a(3)

Sub main()

  a(0) = "ABCDE"

  a(1) = 42

  a(2) = "MN"

  a(3) = "X Y Z"

  JStr = Join1()

  Call Show(JStr, Split1(JStr))

  JStr = Join2()

  Call Show(JStr, Split1(JStr))

  JStr = Join3()

  Call Show(JStr, Split1(JStr))

End Sub

 

Function Join1()

  Join1 = Join(a(), "abc")

End Function

 

Function Join2()

  Join2 = Join(a(), ",")

End Function

 

Function Join3()

  Join3 = Join(a())

End Function

 

Function Split1(aStr)

  Split1 = Split(aStr, "D")

End Function

 

Sub Show(JoinStr, TheArray)

  l = LBound(TheArray)

  u = UBound(TheArray)

  total$ = "=============================" + Chr$(13) + JoinStr + Chr$(13) + Chr$(13)

  For i = l To u

    total$ = total$ + TheArray(i) + Str(Len(TheArray(i))) + Chr$(13)

  Next i

  MsgBox total$

End Sub