ConvertFromURL Function

URLफाइललाई प्रणाली फाइलमा रूपान्तरण गर्दछ ।

वाक्य संरचना:

ConvertFromURL(फाइलनाम)

मान फर्काउनुहोस्:

स्ट्रिङ

परामितिहरू:

फाइलनाम: स्ट्रिङको स्वरूपमा फाइल नाम ।

त्रुटि सङ्केतहरू

5 अवैध कार्य-विधि कल

उदाहरण:

systemFile$ = "c:\folder\mytext.txt"

url$ = ConvertToURL( systemFile$ )

print url$

systemFileAgain$ = ConvertFromURL( url$ )

print systemFileAgain$