Space Function

स्ट्रिङहरूलाई फर्काउँछ जसले निर्दिष्ट गरेको खाली स्थानहरूको मात्रा लाई सूचीत गर्दछ ।

वाक्य संरचना:

Space (n As Long)

मान फर्काउनुहोस्:

स्ट्रिङ

परामितिहरू:

n: सङ्ख्यात्मक अभिव्यक्ति जसले स्ट्रिङमा खाली स्थानहरूको नम्बर परिभाषित गर्दछ । nको अधिकतम स्विकार्य मान ६५५३५ हो ।

त्रुटि सङ्केतहरू

5 अवैध कार्य-विधि कल

उदाहरण:

Sub ExampleSpace

Dim sText As String,sOut As String

Dim iLen As Integer

  iLen = 10

  sText = "Las Vegas"

  sOut = sText & Space(iLen) & sText & Chr(13) &_

  sText & Space(iLen*2) & sText & Chr(13) &_

  sText & Space(iLen*4) & sText & Chr(13)

  msgBox sOut,0,"सूचना:"

End Sub