तुलना सञ्चालकहरू

सबलब्ध तुलना सञ्चालकहरू यहाँ वर्णन गरिन्छ ।

Comparison Operators

तुलना सञ्चालकहरू दुई अभिव्यक्ति बीच तुलना गर्नुहोस् । परिणाम बुलियन अभिव्यक्तिको रूपमा फर्काइन्छ जसले तुलना सत्यमा -१ र झुठोमा ० भएको खण्डमा निर्धारण गर्दछ ।